การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี………………….

การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) โดยงานการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System : NECAST) ร่วมกับ Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review (SIDCER) และ Forum for Ethical Review Committee in Asia-Pacific (FERCAP) ดำเนินการตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมิน ส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ และให้คำแนะนำคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันให้ดำเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ระดับสากล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้ตรวจฯ (ศ.เกียรติคุณ พญ.จันทรา เหล่าถาวร (Survey Coodinator)  Mr. Arthur Navorro  (Lead Surveyor)  ศ.กิตติคุณ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์  นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา (Local Surveyors ) และ รศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม (Assistant Surveyor) (พร้อมด้วยคณะผู้ฝึกตรวจฯ จำนวน ๑๐ คน) ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายแพทย์วินัย บรรจงการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ๑ เป็นอย่างดี การตรวจประเมินฯ ดังกล่าว ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินเป็นอย่างยิ่ง

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy