Home ข่าวกิจกรรม ประกาศรับสมัครผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ ฝึกหัด (Trainee) ในการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ ฝึกหัด (Trainee) ในการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567

by Minchaya Piriyachart

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยกองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มโครงการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ NECAST ระดับ 1 และระดับ 2 โดยการตรวจรับรอง NECAST ระดับ 2 มีผู้ตรวจรับรองฯ ฝึกหัด (Trainee) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการทำงาน ทาง วช. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นTrainee ในกำหนดการตรวจรับรองคุณภาพฯ ตามกำหนดการและลิ้งค์สมัครเข้าร่วมเป็น Trainee ดังนี้

ที่สถาบันวันที่ตรวจรับรองTraining Day
1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช3-5 ก.ย. 2567อา. 1 ก.ย. 2567
2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง25-27 ก.ย. 2567อา. 22 ก.ย. 2567
ข้อมูลกำหนดการตรวจรับรองคุณภาพฯ และลิ้งค์สมัครเข้าร่วมเป็น Trainee จะอัพเดทเป็นระยะ

ลิ้งค์สมัครเป็น Trainee : LINK!!!

รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็น Trainee
1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเตรียมข้อมูล
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของท่าน
3. ขอความอนุเคราะห์ท่านเตรียมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจรับรองคุณภาพฯ มาด้วย

Related Articles

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy