Home ข่าวกิจกรรม วิธีดำเนินการมาตรฐานระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วิธีดำเนินการมาตรฐานระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

by nrctadmin

วิธีดำเนินการมาตรฐาน
ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เห็นความสำคัญของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาทบทวนด้านจริยธรรม การวิจัยของข้อเสนอโครงร่างการวิจัยในมนุษย์ เพื่อปกป้อง คุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัยหรือ อาสาสมัครที่เข้าสู่โครงการวิจัย การทำหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยจึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาให้งานวิจัยของสถาบันนั้นๆ มีคุณภาพ ปลอดภัยแก่อาสาสมัคร ได้ผลงานวิจัยที่เชื่อถือได้ และเกิดประโยชน์ ต่อสังคม จำเป็นจะต้องมีระบบและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการ ทำงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเป็นหลักประกัน ให้แก่สถาบัน นักวิจัย อาสาสมัคร และชุมชน ว่ากระบวนการพิจารณา เป็นไปตามมาตรฐานกลไกดังกล่าวจะสำเร็จได้จะต้องได้รับความร่วมมือ จากผู้กำหนดนโยบายการวิจัยระดับประเทศ ผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันที่ดำเนินงานวิจัย โดย วช. มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ การริเริ่มขับเคลื่อนและประสาน การดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์การส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย ซึ่ง วช.ได้ดำเนินงานด้านมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์  จึงได้สร้างระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) และจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operation of Procedure: SOP) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบรับรองคุณภาพฯทุกฝ่ายใช้เป็นคู่มือ การปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ให้สถาบันได้ทราบ เพื่อการพัฒนา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อไป

วิธีดำเนินการมาตรฐานระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Related Articles

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy