Home อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

๑) พัฒนามาตรฐานการวิจัยในคน
๒) ส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัยในคน
๓) กำกับ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน
๔) ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนามาตรฐาน การนำไปใช้ และการกำกับรับรองมาตรฐานการวิจัยในคน
๕) ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy